Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

aromatycznie
19:07
8958 da39
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
aromatycznie
19:06
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viamruczenie mruczenie
aromatycznie
19:01
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea vianiemaproblemu niemaproblemu
aromatycznie
18:59
5583 1fa1

April 29 2017

20:00
7082 bee4 500
Reposted fromamatore amatore
20:00
9199 e63b

I see you there .. on all fours .. waiting

calm-like .. tho’ I know your senses are on alert

attuned as your mind swirls .. 

licking places deep within .. 

I wish to know .. and lose Myself to

that body .. ready .. to pounce

Reposted fromamatore amatore
aromatycznie
18:38
4143 6dc1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasucznik sucznik
aromatycznie
18:37
4438 6965
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasucznik sucznik
aromatycznie
18:35
5720 f095 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
aromatycznie
18:32
6722 5896 500
bird
Reposted fromsponzy sponzy

April 28 2017

19:44
4488 85d4 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
aromatycznie
19:32
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
19:23
4565 66f0

pagewoman:

Lavender Path

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 06 2017

17:59
6963 0b34 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
17:30
17:30
17:30
aromatycznie
17:29
1642 ff8f 500
Reposted fromsarazation sarazation viatohuwabohu tohuwabohu

April 05 2017

aromatycznie
19:16
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viamemyself memyself
aromatycznie
19:15
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamemyself memyself
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl