Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

aromatycznie
20:36
1978 eeb5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
aromatycznie
20:36
1978 eeb5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove

June 28 2017

aromatycznie
20:07
0147 7864
Reposted frompesy pesy viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
aromatycznie
20:01
aromatycznie
20:01
6571 4a7d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viavintage-style vintage-style

June 27 2017

19:08
6652 b760

kissette:

Edouard Boubat, Ile Saint-Louis, Paris, 1975

Reposted fromerial erial viatiredeveryday tiredeveryday
aromatycznie
19:07
3722 44e1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatiredeveryday tiredeveryday

June 12 2017

aromatycznie
16:11
Reposted frombluuu bluuu
aromatycznie
16:10
7823 dd2b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamaardhund maardhund
16:09
4755 b9ff 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasadporn sadporn

June 02 2017

aromatycznie
19:12
1907 b4ff
Reposted fromdusix dusix viabakteryja bakteryja
aromatycznie
18:50
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viapermanent permanent

May 26 2017

aromatycznie
11:16
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamaardhund maardhund
aromatycznie
11:16
11:15
4392 fb71
Reposted fromtosiaa tosiaa viapoppyseed poppyseed

May 18 2017

18:24

May 12 2017

aromatycznie
20:10
3155 b1d7
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaszydera szydera
aromatycznie
20:10
5792 4238
Reposted fromretaliate retaliate viakompleksdziury kompleksdziury
aromatycznie
20:10
5567 02ee 500

May 11 2017

aromatycznie
20:59
4468 9d33 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl